Regulamin

REGULAMIN TARGÓW SADOWNICTWA I WARZYWNICTWA TSW 2023 

1. NAZWA TARGÓW 
Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2023 zwane dalej Targami. 
  
2. TERMIN I GODZINY OTWARCIA 
18–19 stycznia  2023 roku 
18 stycznia 2023 roku (środa) – godziny otwarcia: 9.00–17.00 
19 stycznia 2023 roku (czwartek) – godziny otwarcia: 9.00–16.00 
  
3. LOKALIZACJA 
Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce 

4. ORGANIZATOR 
Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7,02-316 Warszawa tel.: 22 822 03 34, faks: 22 822 66 49, e-mail: tsw@tsw.pl, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226,REGON 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł. 
  
5. ZNAK TOWAROWY TSW 
Właścicielem znaku towarowego TSW Targi Sadownictwa i Warzywnictwa jest Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o., Warszawa, ul. Kaliska 1/7. 
  
6. ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW: 
- sadownictwo, 
- warzywnictwo, 
- maszyny rolnicze, 
- wydawnictwa branżowe, 
- organizacje i stowarzyszenia branżowe. 
 
7. UŻYTE W REGULAMINIE NAZWY OZNACZAJĄ: 
7.1.Wystawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, tj. osobowa spółka prawa handlowego lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, prezentująca ofertę zgodną z zakresem tematycznym Targów, wynajmująca określoną powierzchnię na Targach. 
7.2.Współwystawca – podmiot, który za wiedzą i zgodą Wystawcy oraz po rejestracji swojej obecności u organizatora Targów współużytkuje z Wystawcą stoisko targowe oraz prezentuje własne produkty lub usługi wraz ze swoim personelem. 
7.3.Panel Wystawcy – platforma elektroniczna służąca  obsłudze zamówień Wystawcy, kompletowaniu danych odnośnie  zamawianych usług i wyposażenia oraz fakturowaniu zamówień składanych przez Wystawcę w kolejnych edycjach Targów. 
7.4.Umowa – umowa zawarta w wyniku przyjęcia do realizacji przez Organizatora TSW  Zamówienia złożonego przez Wystawcę  poprzez Panel Wystawcy na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.  
 
8. WARUNKI UCZESTNICTWA 
8.1. Do zawarcia umowy uczestnictwa w Targach między Organizatorem, a Wystawcą   dochodzi po złożeniu  przez Wystawcę zgłoszenia zamówienia  w Panelu Wystawcy i  otrzymaniem  potwierdzenia jego realizacji przez Organizatora . 
8.2. Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem systemu rejestracyjnego na stronie internetowej Organizatora oznacza wyrażenie zgody na warunki wynikające z niniejszego Regulaminu, który zostaje tym samym przyjęty przez Wystawcę i stanowi integralną część umowy zawartej między Organizatorem i Wystawcą. 
8.3. Potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa w Targach przez Organizatora  następuje poprzez zmianę statusu zamówienia w Panelu Wystawcy na status „przyjęte do realizacji”  w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia przez Wystawcę.  
8.4. Organizator  może odmówić potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa w Targach bez podania przyczyn. W takim wypadku pisemnie powiadamia Wystawcę  o odmowie potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa w Targach w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 
8.5. W razie odmowy potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa w Targach przez Organizatora  Wystawcy przysługuje wyłącznie zwrot poniesionych przez niego opłat.  
8.6. Wystawca może utracić prawo do udziału w Targach w przypadku:  
a)braku opłaty za stoisko, 
b)nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.  
W powyższych przypadkach Organizator TSW  może złożyć Wystawcy oświadczenie  o rozwiązaniu umowy uczestnictwa w Targach bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
8.7. W przypadku rozwiązania przez Wystawcę umowy uczestnictwa w Targach bez zachowania okresu wypowiedzenia Organizator ma prawo domagać się od Wystawcy zapłaty z tytułu braku opłat wynikających ze zgłoszenia w Panelu Wystawcy, ustalonych na dzień  złożenia przez  Wystawcę  rezygnacji  o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wystawcy nie przysługuje zwrot wpłaconych wcześniej opłat. 
8.8. Zamówienie  wyposażenia stoiska oraz  inne usługi dodatkowe oferowane przez Organizatora  po rozpoczęciu montażu stoisk  lub w czasie trwania targów  składane są  w Biurze Organizatora i realizowane tylko w miarę możliwości. 
8.9. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do użytku części stoiska bez pisemnej zgody Organizatora. 
8.10. W przypadku zgłoszenia przez Wystawcę kilku firm jako  Współwystawców, należy wskazać jedną osobę, która jest upoważniona do reprezentowania wszystkich firm oraz będzie odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem. Minimalna powierzchnia stoiska  z Współwystawcą  wynosi 15m2. 
8.11. Współwystawca nabywa prawo do udziału w Targach po zgłoszeniu go przez 
Wystawcę  za pośrednictwem systemu rejestracyjnego na stronie internetowej Organizatora do dnia  30 grudnia 2022 roku oraz dokonaniu opłaty w wysokości 740 zł netto za jednego Współwystawcę. 
 8.12. Wystawca ma obowiązek poinformować Współwystawców o treści Regulaminu Targów i warunków uczestnictwa. Współwystawca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Targów TSW 2023. 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
9.1. Cena powierzchni stoiska, zabudowy, wyposażenia  i obowiązkowa opłata rejestracyjna są zawarte w Panelu Wystawcy na stronie www.tsw.pl. Stoisko wraz z zamówioną zabudową zostanie przekazane do użytku Wystawcy jedynie po dokonaniu wszystkich opłat. 
9.2. Organizator wystawia fakturę pro forma na podstawie zamówienia, z 14–dniowym terminem płatności. Wpłata należnej kwoty jest warunkiem uczestnictwa w Targach. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach jeśli opłata za udział  w Targach nie zostanie wniesiona w terminie. 
9.3. W przypadku opóźnienia płatności Organizator zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznanych wcześniej rabatów. 
9.4. Faktura VAT za udział w Targach będzie wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę lub wykonano usługę, a następnie wysłana przez Organizatora do Wystawcy drogą elektroniczną w wersji pdf na adres mailowy podany podczas rejestracji firmy w systemie. 
9.5. Wpłaty w PLN należy uiszczać na konto:12 1020 1042 0000 8102 0240 5918,  Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa 
9.6. Wpłaty w Euro należy uiszczać na konto: BLZ: 10201042; IBAN: 
PL95102010420000830202406460; SWIFT (BIC): BPKOPLPW 
Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o., Kaliska 1/7, 02-316 Warszawa, USt-ID:PL1180009226 
9.7. Wystawcom zagranicznym, którzy mają siedzibę w Państwie UE i  są zarejestrowani, dla potrzeb VAT UE zostanie wystawiona faktura bez podatku od towarów i usług (VAT). VAT rozliczany jest przez usługobiorcę na zasadzie odwrotnego obciążenia. Warunkiem wystawienia faktury bez podatku VAT kontrahentom zagranicznym zamieszkałym w krajach UE jest podanie poprawnego numeru VAT UE. 
  
10. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA 
10.1. Wystawca ma prawo do rezygnacji z udziału w Targach do 28 grudnia   2022 r.   
pod warunkiem przesłania pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanego oryginalnego dokumentu rezygnacji na adres: tsw@tsw.pl. 
10.2. W przypadku złożenia przez Wystawcę oświadczenia o rezygnacji z udziału w Targach w terminie wskazanym w pkt.10.1. zwrotowi podlegają wszystkie wpłacone przez Wystawcę kwoty, z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej Wystawcy. Rozliczenia z Wystawcą związane z rezygnacją z udziału w Targach będą realizowane w terminie do 7 dni  od daty złożenia rezygnacji przez  Wystawcę. 
10.3. W przypadku rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa w targach po 28  grudnia 2022 roku ( 14 dni przed targami) Organizator pobiera wysokość całej opłaty rejestracyjnej oraz 50% pozostałych opłat wynikających z zamówienia. 
10.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w targach po 11 stycznia 2023 roku lub nieobjęcia stoiska przez Wystawcę, Wystawca  jest zobowiązany uregulować 100% należności za wynajem powierzchni wystawowej wraz z pozostałymi kosztami wszystkich zamówionych wcześniej usług, tj. kosztami opłaty rejestracyjnej, wyposażenia dodatkowego stoiska oraz reklamy. 
10.5. Nie zgłoszenie się Wystawcy w dniu poprzedzającym Targi oraz nie zagospodarowanie stoiska traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w Targach, z konsekwencjami określonymi w pkt.10.4. 
10.6. W przypadku gdy targi nie odbędą się z powodów niezależnych od Organizatora np. zakaz administracyjny organizacji targów  z powodu pandemii COVID -19, pieniądze zostaną zwrócone Wystawcy z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej w wysokości 240 zł netto, lub Organizator przełoży targi na nowy termin. Jeśli zajdzie konieczność zmiany terminu targów, Organizator powiadomi o tym niezwłocznie, co najmniej trzy  tygodnie  przed rozpoczęciem imprezy, tak aby Wystawcy nie musieli ponosić kosztów przygotowywania oraz transportu. 
 
11. LOKALIZACJA STOISKA 
11.1. Organizator Targów nie gwarantuje możliwości wyboru wskazanego przez Wystawcę stoiska wystawienniczego. O możliwości wyboru konkretnego miejsca wystawienniczego decyduje kolejność zgłoszeń. 
11.2. Organizator Targów zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji i wielkości zamówionej przez Wystawcę powierzchni  ze względów organizacyjnych i projektowotechnicznych, jak też z przyczyn niezależnych od  Organizatora TSW. W takim przypadku nie przysługuje Wystawcy prawo do odszkodowania ze strony Organizatora TSW. 
 
12. WYPOSAŻENIE STOISKA I USŁUGI DODATKOWE 
12.1. Wystawca może wynająć: 
a) powierzchnię zabudowaną w systemie Octanorm – stoisko standardowe. W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą w hali Organizator zapewnia: - zabudowę w systemie Octanorm (białe ściany ze stelażem o wysokości 2,4 m,  fryz z numerem stoiska i nazwą firmy), 
- stolik, 4 krzesła, wieszak, kosz na śmieci, lada, 
- wykładzinę w szarym kolorze, 
- jedno podwójne gniazdko elektryczne, 
- doprowadzenie podłączenia prądu 230 V o mocy do 3 kW, 
- 1 punkt świetlny na każde pełne 3 m2, 
- ogólne oświetlenie terenu Targów, 
- ogólną ochronę terenu Targów, 
- sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów, 
b) powierzchnię niezabudowaną pod zabudowę indywidualną wg projektu Wystawcy W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą w hali Organizator zapewnia: 
- doprowadzenie podłączenia prądu do 230 V o mocy 3 kW, 
- ogólne oświetlenie terenu Targów, 
- ogólną ochronę terenu Targów, 
- sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów, 
c) powierzchnię niezabudowaną na ekspozycję maszyn. 
W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą w hali Organizator zapewnia: 
- ogólne oświetlenie terenu Targów, 
- ogólną ochronę terenu Targów, 
- sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów. 
12.2. Wszystkie dodatkowe usługi związane z urządzeniem i wyposażeniem stoiska są odpłatne i będą świadczone na podstawie zamówienia wyposażenia dodatkowego zgłoszonego przez Wystawcę w Panelu Wystawcy  najpóźniej do 30 grudnia 2022 r. 
12.3. Rezygnacja z wcześniej zamówionej zabudowy jest możliwa do 2 stycznia 2023 r. Dodatkowa opłata dla Wystawcy za demontaż wynosi 55,00 zł za m2.  
 4.Opłatę za wyposażenie dodatkowe trzeba wnieść najpóźniej do dnia 30 grudnia 2022 r. 
12.5. Wyposażenie dodatkowe zamawiane po 5 stycznia  2023 jest o 100% droższe od ceny standardowej. 
12.6. Wystawca wynajmujący powierzchnię niezabudowaną w hali i realizujący zabudowę stoiska poprzez wykonawcę niezależnego od Organizatora lub wykorzystujący własną zabudowę, zobowiązany jest do powiadomienia o tym Organizatora zgłaszając zewnętrznego wykonawcę stoiska w systemie rejestracyjnym w terminie do 30 grudnia 2022 r.  
W takiej sytuacji Wystawca zobowiązany jest do: 
- dostarczenia Organizatorowi projektu zabudowy stoiska do 30 grudnia 2022 r., - uzyskania akceptacji Organizatora (w przypadku gdy zabudowa przekracza 2,5 m wysokości), 
- uzyskania od Organizatora pisemnej zgody na realizację zabudowy, 
- estetycznego wykańczania tylnych ścian zabudowy stoiska w kolorze białym na całej ich powierzchni, aby nie przeszkadzały sąsiadującym stoiskom, 
Przedłożony projekt powinien być zgodny z prawem budowlanym oraz innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także z regulaminami obowiązującymi w Targi Kielce. 
12.7. Wszelkie zmiany w wyposażeniu stoiska oraz w zamówionych mediach zgłoszone przez Wystawcę po terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie  będą realizowane w miarę możliwości. Wystawca zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń względem Organizatora, jeżeli Organizator nie może zrealizować zmian zgłoszonych po wskazanym terminie. 
12.8. W przypadku braku w/w dokumentów służby przeciwpożarowe obiektu mają prawo zabezpieczyć elementy stoiska lub usunąć je na koszt Wystawcy. 
12.9. Wykonawca zabudowy stoiska musi uwzględnić dostęp do wszelkich urządzeń technicznych w obiekcie targowym. W przypadku utrudnienia dostępu do wszelkich urządzeń nastąpi demontaż stoiska na koszt Wystawcy. 
  Wszystkie zamówienia dotyczące stoiska muszą być zamawiane i opłacane przez Wystawcę. Wykonawcy niezależni od Organizatora, działający na zlecenie Wystawcy nie są stroną umowy. 
 
13. ZASADY PREZENTACJI EKSPONATÓW l USŁUG 
13.1. Wystawca jest zobowiązany do prezentacji swojej oferty zgodnej z zakresem tematycznym Targów, określonym w punkcie 6. Regulaminu Targów. W przypadku, gdy firma chce zaprezentować ofertę niezgodną z tematyką Targów, Organizator może odmówić udziału w Targach. 
13.2. Zabrania się reklamowania na stoisku firm niebędących Wystawcami lub Współwystawcami. 
13.3. W hali targowej zabrania się wykonywania w ciągach komunikacyjnych, ewakuacyjnych oraz pożarowych konstrukcji oraz stawiania eksponatów. 
13.4. Eksponaty muszą być zlokalizowane wewnątrz stoiska, a pokazy sprzętu nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się uczestników. 
13.5. Wystawca zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zamiarze eksponowania elementów, których waga przekracza 1500 kg na 1 m2. 
13.6. Zabrania się umieszczania na ścianach stoiska eksponatów lub materiałów reklamowych za pomocą techniki, która powoduje lub może spowodować trwałe uszkodzenie ścian stoiska. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę kosztami usunięcia powstałych uszkodzeń. 

14. REKLAMA  
14.1. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk, a także dokumentowania przebiegu targów i prezentacji towarzyszących oraz do wykorzystania tych materiałów do własnych celów bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Wystawców lub osób trzecich. Wystawca oświadcza, iż powyższe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw intelektualnych osób trzecich, jak również, wyraża  zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przedstawicieli Wystawcy i osób obsługi stoiska Wystawcy na czas nieokreślony. 
14.2. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary i/lub usługi wyłącznie w obrębie własnego stoiska. Eksponaty nie mogą zasłaniać sąsiednich ekspozycji wystawców oraz nie mogą zakłócać pracy innych Wystawców, np. poprzez  używanie urządzeń nagłaśniających. 
14.3. Wystawca przygotowuje reklamę na własny koszt i odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści reklam przygotowanych przez Wystawcę. 
14.4. Reklama nie może kolidować z ogólną koncepcją Targów, przepisami BHP i porządkowymi oraz być uciążliwa dla innych Wystawców i Zwiedzających. 
14.5. Reklama na terenie Targów poza stoiskiem, jest odpłatna i będzie wykonana na podstawie zamówienia usług reklamowych w Panelu Wystawcy. Nieuzgodniona reklama skutkuje karą pieniężną w wysokości 200% opłaty reklamowej. 
14.6. Do montażu reklam w formie banera lub konstrukcji podwieszonej do sufitu hali upoważnione są wyłącznie służby techniczne  Tarki Kielce, które decydują o możliwości realizacji takiej usługi. Termin dostarczenia banerów do podwieszenia upływa 5 stycznia 2023 r. Po tym terminie podwieszenie banera będzie prowadzone w miarę możliwości technicznych. Wszystkie podwieszane elementy muszą być pozytywnie zaopiniowane przez służby techniczne Targi Kielce. 
 14.7. Wszystkie materiały reklamowe nie odebrane przez Wystawcę w ciągu  2 dni po zakończeniu Targów zostaną zutylizowane przez Organizatora na koszt Wystawcy. 
 
15. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE 
15.1. Wystawca ma obowiązek zgłosić się do Rejestracji bezpośrednio po przyjeździe na teren Targów w celu odbioru stoiska. 
15.2. Wszystkie osoby przebywające na terenie targów są zobowiązane posiadać identyfikatory, w tym celu należy w Panelu Wystawcy wprowadzić dane osób, które będą reprezentowały Wystawcę podczas targów TSW 2023 oraz osoby zajmujące się budową stoiska. Po wprowadzeniu danych, należy wydrukować imienny identyfikator, który będzie wymagany do kontroli przy wejściu na halę targową oraz wyjściu z hali.  
15.3. Do przebywania na terenie Targów poza godzinami otwarcia dla publiczności upoważnione są wyłącznie osoby posiadające imienne identyfikatory . 
15.4. Osoby zatrudnione przez Wystawcę do prac technicznych zobowiązane są do noszenia identyfikatorów w okresie montażu i demontażu stoiska. 
15.5. Identyfikatory mogą być używane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. 
15.6. Poza godzinami otwarcia Targów dla publiczności Organizator ma prawo nie wpuścić lub usunąć z terenu Targów osoby, które nie posiadają identyfikatorów. 
15.7. Montaz eksponatów odbywa się w dniu  17 stycznia 2023 r. w godzinach od  9.00 do 22.00 (elementy wielkogabarytowe – tylko do godziny 18.00), zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Dodatkowy dzień montażu w dn. 16 stycznia  2023 r. jest możliwy za  zgodą Organizatora i odpłatą w wysokości 800 zł netto/doba od godz. 9.00 do godz. 
22.00. 
15.8. Demontaż stoiska (eksponatów i wyposażenia) można rozpocząć dopiero po zakończeniu Targów 19 stycznia 2023 r.  od godziny 16.00. Demontaż należy zakończyć do godziny 22.00 w dniu 19 stycznia 2023 r. 
15.9. Wprowadzane na teren hali pojazdy spalinowe muszą być opróżnione z paliwa do poziomu tzw. rezerwy. 
15.10. Wystawca nie może samodzielnie podłączać lub odłączać odbiorników energii elektrycznej z sieci na terenie obiektu. 
15.11. Wystawca jest odpowiedzialny za likwidację i demontaż swojego stoiska oraz wywiezienie elementów wyposażenia i eksponatów. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obciążenie Wystawcy kosztami usunięcia wymienionych wyżej elementów. Wydzierżawione od Organizatora wyposażenie należy pozostawić w nienaruszonym stanie. 
15.12. Wystawca jest zobowiązany po zakończeniu Targów do przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu. Spowodowanie mechanicznego uszkodzenia posadzki, elewacji, bramie, ścianie, drzwiach skutkować będzie obciążeniem Wystawcy kosztami naprawy. 
15.13. Pozostawione w czasie demontażu  elementy zabudowy i wyposażenie stoiska uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora TSW. 
15.14. Wystawca jest zobowiązany do utrzymania czystości na swoim stoisku na własny koszt. 
15.15. Podczas TSW 2023 na terenie  obiektu Targi Kielce usługi spedycyjne, załadunkowe i rozładunkowe za pomocą wózka podnośnikowego wykonywać będzie wyłącznie firma Netlog Polska sp. z o.o. posiadająca licencję na działanie na terenie Targi Kielce. Cennik usług spedycyjnych dostępny w biurze Organizatora oraz w firmie Netlog Polska sp. z o.o.: ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa, Rafał Skrobutan, tel. 668 890 274, e-mail: rafal.skrobutan@netlog.org.pl. Faktury za wyżej wymienione usługi będą wystawiane bezpośrednio przez firmę Netlog Polska sp. z o.o. 
15.16. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, p/poż. oraz sanitarno- epidemiologicznych nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie ogólne, obowiązujące przepisy w Polsce do przestrzegania, których zobowiązani są  wszyscy uczestnicy targów i wykonawcy stoisk. 
 
16. KORZYSTANIE Z PARKINGU 
16.1. Parking dla Wystawców jest bezpłatny w godzinach trwania Targów, w tym również  w dniu montażu i demontażu. 
16.2. Pojazdy Wystawców mogą pozostać na parkingu nocą po uprzednim zgłoszeniu tego faktu  w biurze Targi Kielce. Koszt parkingu według stawek parkingowych Targi Kielce. 
16.3. Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe. Samochody pozostawione w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt Wystawcy
16.4. Parking udostępniony Wystawcom jest  niestrzeżony. Organizator targów nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w pojazdach i  pozostawionym mieniu. 
  
17. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE 
17.1. Na terenie Targów, poza miejscami wyznaczonymi, obowiązuje zakaz palenia tytoniu  i używania ognia oraz wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie. 
17.2. Stoiska i eksponaty powinny być zamontowane w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych Wystawców i Zwiedzających. 
17.3. Zastawianie lub zasłanianie urządzeń p/poż. (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, czujki, hydranty) oraz rozdzielni, telefonów ogólnych i drzwi ewakuacyjnych oraz dróg pożarowych jest zabronione. Elementy zastawiające lub zasłaniające będą demontowane na koszt Wystawcy. 
17.4. Zabrania się parkowania pojazdów oraz składowania towarów na wyznaczonych drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach zostaną usunięte odpłatnie. 
17.5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy: 
- niezwłocznie powiadomić osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zagrożenia, Państwową Straż Pożarną (tel. 998, 112 lub wykorzystując przycisk alarmowy), służby ppoż. dyżurujące na terenie obiektu i Organizatora, 
- zachować spokój i nie dopuścić do paniki, 
- podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą. 
  
18. PRZEPISY BHP 
18.1. Wystawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników wykonujących prace na terenie Targów podczas montażu i demontażu oraz trwania Targów. 
18.2. Maszyny, silniki i urządzenia mogą być uruchomione pod warunkiem wyposażenia ich we wszelkie przepisowe elementy ochronne i osłony zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych, po uprzednim uzyskaniu zgody od osoby pełniącej dyżur przeciwpożarowy. Osoby obsługujące taki sprzęt muszą posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia. 
18.3. W zakresie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nieobjętych niniejszymi przepisami mają zastosowanie przepisy ogólne BHP obowiązujące w Polsce. 
 
19. UBEZPIECZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
19.1. Ochrona i bezpieczeństwo eksponatów w czasie montażu i demontażu stoiska oraz  w czasie godzin otwarcia Targów jest obowiązkiem Wystawcy. 
19.2. Przebywanie na terenie Targów poza godzinami ich otwarcia dopuszcza się tylko  w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Organizatora i przedstawiciela agencji ochrony odpowiedzialnego w tym czasie za bezpieczeństwo terenu. 
19.3. Organizator nie odpowiada za szkody i straty poniesione przez Wystawcę podczas trwania Targów, a także w okresie montażu i demontażu w wyniku: kradzieży, pożaru, powodzi, wichury, eksplozji, przerwy w dostawie mediów, a także szkody spowodowane działaniem siły wyższej. Wystawca ma obowiązek ubezpieczyć eksponaty na własny koszt. 
19.4. Pozostawienie na terenie Targów cennych eksponatów Wystawca zgłasza Organizatorowi  w formie pisemnej. Poza godzinami otwarcia Organizator zapewnia ochronę terenu Targów. Wystawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej Organizatora o zaistniałej szkodzie.  
19.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób znajdujących się na terenie targów przed, po i w trakcie trwania Targów. 
19.6. Organizator nie odpowiada za pojazdy ani inne ruchomości pozostawione na Terenie Targowym. 
 
20. REKLAMACJE 
20.1. Wystawca ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w razie zastrzeżeń wobec usług wystawienniczych realizowanych przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia Targów. 
20.2. Reklamacje należy przesłać do Biura Targowego Organizatora na adres: Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa. 
20.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do biura Organizatora. Wystawca otrzyma pisemną odpowiedź dotyczącą zgłoszonych zastrzeżeń. 
20.4. Reklamacje składane po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
21. ODWOŁANIE, ODŁOŻENIE LUB ZAMKNIĘCIE TARGÓW 
21.1. W przypadku okoliczności takich jak wystąpienie siły wyższej, w tym uregulowań sanitarnych lub epidemiologicznych ograniczających organizację Targów, bądź też wprowadzenia innych przepisów prawa, zgodnie z którymi zorganizowanie Targów nie będzie możliwe lub ich organizacja  będzie wymagała wprowadzenia ograniczeń związanych z organizacją lub przebiegiem targów, Organizator zastrzega sobie prawo do jedno- lub wielokrotnego: odwołania lub odłożenia w innym terminie Targów, w tym ograniczenia indywidualnej powierzchni wystawienniczej Wystawcy.  
21.2. W przypadkach określonych w pkt 21.1. Regulaminu, Wystawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania. 
21.3. W przypadku gdy na skutek aktualnej sytuacji pandemicznej zostanie wprowadzony zakaz organizacji imprez wystawienniczych wpłacone zaliczki zostaną zwrócone w terminie do 30 dni od daty odwołania Targów lub zaliczone na poczet kolejnej edycji, jeśli taka będzie decyzja Wystawcy. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi, jednak Wystawca który przeniesie zaliczki na przyszłą edycję Targów będzie z niej zwolniony.  
21.4. Jeśli Wystawca nie dokonał zgodnie z Regulaminem  wszystkich należnych Organizatorowi  opłat, w sytuacji odwołania Targów z przyczyn określonych w pkt. 21.1, zobowiązany jest do zapłaty opłaty rejestracyjnej Wystawcy . 

22. OCHRONA DANYCH 
22.1. Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora  w celu wykonania niniejszej umowy oraz organizacji kolejnych edycji Targów. 
22.2. Organizator ma prawo do rejestracji przebiegu Targów i wydarzeń im towarzyszących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji w celach reklamowo-promocyjnych. Organizator ma prawo do korzystania z takiego nagrania lub jego fragmentu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku Wystawcy lub innej osoby przebywającej na terenie Targów.  
 
23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
23.1. Wszelkie dodatkowe zalecenia niezawarte w niniejszym Regulaminie, a przedstawione przez Organizatora Wystawcy w formie pisemnej, są obowiązujące. 
23.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny oraz jakość prezentowanych eksponatów i rozdawanych materiałów promocyjnych (w tym poligraficznych) przez Wystawców. 
23.3. W stosunkach prawnych pomiędzy Wystawcą a Organizatorem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś ewentualne spory rozpatrywane będą przez właściwy Sąd. 
23.4. Organizator ma prawo do usunięcia nielegalnych ekspozycji osób, które nie przestrzegają Regulaminu Targów i nie reagują na upomnienia służb Organizatora.