REGULAMIN TARGÓW SADOWNICTWA I WARZYWNICTWA TSW 2024

POBIERZ PDFDOWNLOAD ENG PDF

1. NAZWA TARGÓW 
Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2024 zwane dalej Targami. 
  
2. TERMIN I GODZINY OTWARCIA 
17–18 stycznia  2024 roku 
17 stycznia 2024 roku (środa) – godziny otwarcia: 9.00–17.00 
18 stycznia 2024 roku (czwartek) – godziny otwarcia: 9.00–16.00 
  
3. LOKALIZACJA 
Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce 

4. ORGANIZATOR 
Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7,02-316 Warszawa tel.: 22 822 03 34, faks: 22 822 66 49, e-mail: tsw@tsw.pl, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226,REGON 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł. 
  
5. ZNAK TOWAROWY TSW 
Właścicielem znaku towarowego TSW Targi Sadownictwa i Warzywnictwa jest Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o., Warszawa, ul. Kaliska 1/7. 
  
6. ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW: 
- sadownictwo, 
-warzywnictwo, 
-maszyny rolnicze, 
-wydawnictwa branżowe, 
-organizacje i stowarzyszenia branżowe. 
 
7.UŻYTE W REGULAMINIE NAZWY OZNACZAJĄ: 

7.1. Wystawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, tj. osobowa spółka prawa handlowego lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, prezentująca ofertę zgodną z zakresem tematycznym Targów, wynajmująca określoną powierzchnię na Targach. 

7.2. Współwystawca – podmiot, który za wiedzą i zgodą Wystawcy oraz po rejestracji swojej obecności u organizatora Targów współużytkuje z Wystawcą stoisko targowe oraz prezentuje własne produkty lub usługi. 

7.3. Panel Wystawcy – platforma elektroniczna służąca obsłudze zamówień Wystawcy, kompletowaniu danych odnośnie zamawianych usług i wyposażenia oraz fakturowaniu zamówień składanych przez Wystawcę w kolejnych edycjach Targów. 

7.4. Umowa – umowa zawarta w wyniku przyjęcia do realizacji przez Organizatora TSW  Zamówienia złożonego przez Wystawcę  poprzez Panel Wystawcy na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.  

8. WARUNKI UCZESTNICTWA 

8.1. Do zawarcia umowy uczestnictwa w Targach między Organizatorem, a Wystawcą   dochodzi po złożeniu  przez Wystawcę zgłoszenia zamówienia  za pośrednictwem systemu rejestracyjnego Organizatora (wypełnienie formularza zgłoszeniowego) na stronie internetowej Organizatora – www.tsw.pl. 

8.2. Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem systemu rejestracyjnego na stronie internetowej Organizatora oznacza wyrażenie zgody na warunki wynikające z niniejszego Regulaminu, który zostaje tym samym przyjęty przez Wystawcę i stanowi integralną część umowy zawartej między Organizatorem i Wystawcą. 

8.3. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest otrzymanie przez Wystawcę z systemu rejestracyjnego Organizatora potwierdzenia udziału oraz uiszczenie umówionych opłat w wyznaczonych terminach, wskazanych w fakturach proforma otrzymanych od Organizatora z systemu rejestracyjnego Organizatora. Potwierdzenie udziału wysyłane jest z systemu rejestracyjnego Organizatora po potwierdzeniu przez Wystawcę lokalizacji w zgłoszeniu online. 

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału Wystawcy w Targach bez podania przyczyny. W takim przypadku Organizator wysyła  na adres e-mail Wystawcy informację  o braku możliwości przyjęcia zgłoszenia udziału w Targach. 
 
8.5. W razie odmowy potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa w Targach przez Organizatora  Wystawcy przysługuje wyłącznie zwrot poniesionych przez niego opłat.  
 
8.6. Wystawca może utracić prawo do udziału w Targach w przypadku:  
a)braku opłaty za stoisko, 
b)nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.  
W powyższych przypadkach Organizator TSW  może złożyć Wystawcy oświadczenie  o rozwiązaniu umowy uczestnictwa w Targach bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
 
8.7. W przypadku zgłoszenia przez Wystawcę kilku firm jako  Współwystawców, należy wskazać jedną osobę, która jest upoważniona do reprezentowania wszystkich firm oraz będzie odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem. Minimalna powierzchnia stoiska  z Współwystawcą  wynosi 15m2. 
 
8.8. Współwystawca nabywa prawo do udziału w Targach po zgłoszeniu go przez 
Wystawcę  za pośrednictwem systemu rejestracyjnego na stronie internetowej Organizatora do dnia  30 grudnia 2023 roku oraz dokonaniu opłaty w wysokości 1 000 zł netto za jednego Współwystawcę. 

8.9. Wystawca ma obowiązek poinformować Współwystawców o treści Regulaminu Targów i warunków uczestnictwa. Współwystawca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Targów TSW 2024. 

8.10. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do użytku części stoiska bez zgody Organizatora. 
  
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

9.1. Cena powierzchni stoiska, zabudowy, wyposażenia  i obowiązkowa opłata rejestracyjna są zawarte w systemie rejestracji Wystawcy na stronie www.tsw.pl. Stoisko wraz z zamówioną zabudową zostanie przekazane do użytku Wystawcy jedynie po dokonaniu wszystkich opłat. 

9.2. Organizator wystawia fakturę pro forma na podstawie zamówienia, z 14–dniowym terminem płatności. Wpłata należnej kwoty jest warunkiem uczestnictwa w Targach. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach jeśli opłata za udział  w Targach nie zostanie wniesiona w terminie. 

9.3. W przypadku opóźnienia płatności Organizator zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznanych wcześniej rabatów. 

9.4. Faktura VAT za udział w Targach będzie wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę lub wykonano usługę, a następnie wysłana przez Organizatora do Wystawcy drogą elektroniczną w wersji pdf na adres mailowy podany podczas rejestracji firmy w systemie.

9.5. Wpłaty w PLN należy uiszczać na konto:12 1020 1042 0000 8102 0240 5918,  Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa

9.6. Wpłaty w Euro należy uiszczać na konto: BLZ: 10201042; IBAN: 

PL95102010420000830202406460; SWIFT (BIC): BPKOPLPW 
Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o., Kaliska 1/7, 02-316 Warszawa, USt-ID:PL1180009226 

9.7. Wystawcom zagranicznym, którzy mają siedzibę w Państwie UE i  są zarejestrowani, dla potrzeb VAT UE zostanie wystawiona faktura bez podatku od towarów i usług (VAT). VAT rozliczany jest przez usługobiorcę na zasadzie odwrotnego obciążenia. Warunkiem wystawienia faktury bez podatku VAT kontrahentom zagranicznym zamieszkałym w krajach UE jest podanie poprawnego numeru VAT UE. 
  
10. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

10.1.Wystawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy  poprzez oświadczenie złożone wobec Organizatora  w formie pisemnej, przesłanej pocztą elektroniczną na adres tsw@tsw.pl. Organizator jest zobowiązany do potwierdzenia Wystawcy odstąpienia umowy w formie elektronicznej na adres e-mail Wystawcy.

10.2. W przypadku rozwiązania przez Wystawcę umowy uczestnictwa w Targach bez zachowania okresu wypowiedzenia Organizator ma prawo domagać się od Wystawcy zapłaty z tytułu braku opłat wynikających ze zgłoszenia w systemie rejestracji, ustalonych na dzień  złożenia przez  Wystawcę  rezygnacji  o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wystawcy nie przysługuje zwrot wpłaconych wcześniej opłat.

10.3. W przypadku złożenia przez Wystawcę oświadczenia o rezygnacji z udziału w Targach w terminie do 30 listopada 2023 r. zwrotowi podlegają wszystkie wpłacone przez Wystawcę kwoty, z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej Wystawcy. Rozliczenia z Wystawcą związane z rezygnacją z udziału w Targach będą realizowane w terminie do14 dni  od daty złożenia rezygnacji przez  Wystawcę.

10.4. W przypadku rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa w targach po 30 listopada 2023 roku Organizator pobiera wysokość całej opłaty rejestracyjnej oraz 50% pozostałych opłat wynikających z zamówienia.

10.5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w targach po 1 stycznia  2024 roku lub nie objęcia stoiska przez Wystawcę, Wystawca  jest zobowiązany uregulować 100% należności za wynajem powierzchni wystawowej wraz z pozostałymi kosztami wszystkich zamówionych wcześniej usług, tj. kosztami opłaty rejestracyjnej, wyposażenia dodatkowego stoiska oraz reklamy.

10.6. Nie zgłoszenie się Wystawcy w dniu poprzedzającym Targi oraz nie zagospodarowanie stoiska traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w Targach, z konsekwencjami określonymi w pkt.10.2. 

10.7. Organizator może odwołać Targi, zmienić termin Targów, przełożyć lub skrócić termin Targów z przyczyn nieprzewidzianych lub niezależnych od Organizatora (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych).W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia należności, które na mocy Umowy zobowiązany jest uiścić.
 
11. LOKALIZACJA STOISKA 
 
11.1. Organizator Targów nie gwarantuje możliwości wyboru wskazanego przez Wystawcę stoiska wystawienniczego. O możliwości wyboru konkretnego miejsca wystawienniczego decyduje kolejność zgłoszeń. 

11.2. Organizator Targów zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji i wielkości zamówionej przez Wystawcę powierzchni  ze względów organizacyjnych i projektowo-technicznych, jak też z przyczyn niezależnych od  Organizatora. W takim przypadku nie przysługuje Wystawcy prawo do odszkodowania ze strony Organizatora. 
 
12. WYPOSAŻENIE STOISKA I USŁUGI DODATKOWE 
 
12.1. Wystawca może wynająć: 
 
a) powierzchnię zabudowaną w systemie Octanorm – stoisko standardowe. W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą w hali Organizator zapewnia: - zabudowę w systemie Octanorm (białe ściany ze stelażem o wysokości 2,4 m,  fryz z numerem stoiska i nazwą firmy), 
-stolik, 4 krzesła, wieszak, kosz na śmieci, lada, 
-wykładzinę w szarym kolorze, 
-jedno podwójne gniazdko elektryczne, 
-doprowadzenie podłączenia prądu 230 V o mocy do 3 kW, 
-1 punkt świetlny na każde pełne 3 m2, 
-ogólne oświetlenie terenu Targów, 
-ogólną ochronę terenu Targów, 
-sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów, 
 
b) powierzchnię niezabudowaną pod zabudowę indywidualną wg projektu Wystawcy W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą w hali Organizator zapewnia: 
-ogólne oświetlenie terenu Targów, 
-ogólną ochronę terenu Targów, 
-sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów, 
  
c) powierzchnię niezabudowaną na ekspozycję maszyn. 
W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą w hali Organizator zapewnia: 
-ogólne oświetlenie terenu Targów, 
-ogólną ochronę terenu Targów, 
-sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów. 
 
12.2. Wszystkie dodatkowe usługi związane z urządzeniem i wyposażeniem stoiska są odpłatne i będą świadczone na podstawie zamówienia wyposażenia dodatkowego zgłoszonego przez Wystawcę w systemie rejestracji Wystawcy  najpóźniej do 30 listopada 2023 r. 

12.3. Rezygnacja z wcześniej zamówionej zabudowy jest możliwa do 2 stycznia 2024 r. Dodatkowa opłata dla Wystawcy za demontaż wynosi 55,00 zł za m2.  

12.4. Opłatę za wyposażenie dodatkowe trzeba wnieść najpóźniej do dnia 15 grudnia 2023 r. 

12.5. Wyposażenie dodatkowe zamawiane po 1 stycznia  2024 jest o 100% droższe od ceny standardowej. 

12.6. Wystawca wynajmujący powierzchnię niezabudowaną w hali i realizujący zabudowę stoiska poprzez wykonawcę niezależnego od Organizatora lub wykorzystujący własną zabudowę, zobowiązany jest do powiadomienia o tym Organizatora zgłaszając zewnętrznego wykonawcę stoiska w systemie rejestracyjnym w terminie do 30 listopada 2023 r.  W takiej sytuacji Wystawca zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi projektu zabudowy stoiska do 30 listopada 2023 r., oraz  uzyskania akceptacji Organizatora (w przypadku gdy zabudowa przekracza 2,5 m wysokości),  zgody na realizację zabudowy. 

12.7.Przedłożony projekt powinien być zgodny z prawem budowlanym oraz innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także z regulaminami obowiązującymi na terenie Targów Kielce. 

12.8.W przypadku braku w/w dokumentów służby przeciwpożarowe obiektu mają prawo zabezpieczyć elementy stoiska lub usunąć je na koszt Wystawcy. 

12.9.Wystawca i firma budująca stoisko w jego imieniu ponoszą odpowiedzialność za wynajętą powierzchnię oraz bezpieczeństwo w trakcie budowy stoiska, w tym odpowiedzialność za szkody na osobie i mieniu, jakie mogą wystąpić w trakcie budowy stoiska.

12.10.Wykonawca wykonujący zabudowę stoiska zobligowany jest do usunięcia ze stoiska oraz ciągów komunikacyjnych wszelkich odpadów i elementów pozostałych po budowie, a także ich segregacji i utylizacji, pod rygorem obciążenia go przez Organizatora wszelkimi kosztami ich usunięcia.

12.11.Każda ścianka przylegająca bezpośrednio do innego stoiska i wyższa niż 2,5 m musi być (od strony drugiego stoiska) estetycznie wykończona w kolorze białym, a także nie może zawierać treści reklamowych. Wszelkie odstępstwa muszą być indywidualnie konsultowane z Organizatorem.

12.12.Wszelkie zmiany w wyposażeniu stoiska oraz w zamówionych mediach zgłoszone przez Wystawcę po terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie  będą realizowane w miarę możliwości. Wystawca zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń względem Organizatora, jeżeli Organizator nie może zrealizować zmian zgłoszonych po wskazanym terminie. 

12.13.Wykonawca zabudowy stoiska musi uwzględnić dostęp do wszelkich urządzeń technicznych w obiekcie targowym. W przypadku utrudnienia dostępu do wszelkich urządzeń nastąpi demontaż stoiska na koszt Wystawcy. Jeżeli zachodzi taka konieczność każdy Wystawca zobligowany jest do umożliwienia  – na każde żądanie Organizatora, zgłoszone w dowolnej formie, przeprowadzenie przez własne stoisko instalacji technicznych zasilających kolejne stoiska.

13. ZASADY PREZENTACJI EKSPONATÓW l USŁUG 
 
13.1. Wystawca jest zobowiązany do prezentacji swojej oferty zgodnej z zakresem tematycznym Targów, określonym w punkcie 6. Regulaminu Targów. W przypadku, gdy firma chce zaprezentować ofertę niezgodną z tematyką Targów, Organizator może odmówić udziału w Targach. 

13.2. Zabrania się reklamowania na stoisku firm niebędących Wystawcami lub Współwystawcami. 

13.3. W hali targowej zabrania się wykonywania w ciągach komunikacyjnych, ewakuacyjnych oraz pożarowych konstrukcji oraz stawiania eksponatów. 

13.4. Eksponaty muszą być zlokalizowane wewnątrz stoiska, a pokazy sprzętu nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się uczestników. 

13.5. Wystawca zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zamiarze eksponowania elementów, których waga przekracza 1500 kg na 1 m2. 

13.6. Zabrania się umieszczania na ścianach stoiska eksponatów lub materiałów reklamowych za pomocą techniki, która powoduje lub może spowodować trwałe uszkodzenie ścian stoiska. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę kosztami usunięcia powstałych uszkodzeń. 

14. REKLAMA  

14.1. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk, a także dokumentowania przebiegu targów i prezentacji towarzyszących oraz do wykorzystania tych materiałów do własnych celów bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Wystawców lub osób trzecich. Wystawca oświadcza, iż powyższe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw intelektualnych osób trzecich, jak również, wyraża  zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przedstawicieli Wystawcy i osób obsługi stoiska Wystawcy na czas nieokreślony. 

14.2. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary i/lub usługi wyłącznie w obrębie własnego stoiska. Eksponaty nie mogą zasłaniać sąsiednich ekspozycji wystawców oraz nie mogą zakłócać pracy innych Wystawców, np. poprzez  używanie urządzeń nagłaśniających. 

14.3. Wystawca przygotowuje reklamę na własny koszt i odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści reklam przygotowanych przez Wystawcę. 

14.4. Reklama nie może kolidować z ogólną koncepcją Targów, przepisami BHP i porządkowymi oraz być uciążliwa dla innych Wystawców i Zwiedzających. 

14.5. Reklama na terenie Targów poza stoiskiem, jest odpłatna i będzie wykonana na podstawie zamówienia usług reklamowych w systemie rejestracji. Nieuzgodniona reklama skutkuje karą pieniężną w wysokości 200% opłaty reklamowej. 

14.6.Niedozwolone jest eksponowanie oferty niezgodnej z zakresem tematycznym Targów.

14.7.Plakaty, naklejki, banery, balony i inne materiały reklamowe umieszczone w halach wystawowych bez zezwolenia będą usuwane na koszt Wystawcy w trakcie trwania Targów.  

14.8. Do montażu reklam w formie banera lub konstrukcji podwieszonej do sufitu hali upoważnione są wyłącznie służby techniczne  Targi Kielce, które decydują o możliwości realizacji takiej usługi. Termin dostarczenia banerów do podwieszenia upływa 5 stycznia 2024 r. Po tym terminie podwieszenie banera będzie prowadzone w miarę możliwości technicznych. Wszystkie podwieszane elementy muszą być pozytywnie zaopiniowane przez służby techniczne Targi Kielce. 

14.9. Wszystkie materiały reklamowe nie odebrane przez Wystawcę w ciągu  2 dni po zakończeniu Targów zostaną zutylizowane przez Organizatora na koszt Wystawcy. 
 
 
15. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE 
 
15.1. Wystawca ma obowiązek zgłosić się do Biura Obsługi Wystawcy  bezpośrednio po przyjeździe na teren Targów w celu odbioru stoiska. 

15.2. Wszystkie osoby przebywające na terenie targów są zobowiązane posiadać identyfikatory. W tym celu należy w systemie rejestracji Wystawcy wprowadzić dane osób, które będą reprezentowały Wystawcę podczas targów TSW 2024 oraz osoby zajmujące się budową stoiska. Po wprowadzeniu danych, należy wydrukować imienny identyfikator, który będzie wymagany do kontroli przy wejściu na halę targową oraz wyjściu z hali.  

15.3. Do przebywania na terenie Targów poza godzinami otwarcia dla publiczności upoważnione są wyłącznie osoby posiadające imienne identyfikatory . 

15.4. Osoby zatrudnione przez Wystawcę do prac technicznych zobowiązane są do noszenia identyfikatorów w okresie montażu i demontażu stoiska. 

15.5. Identyfikatory mogą być używane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. 

15.6. Poza godzinami otwarcia Targów dla publiczności Organizator ma prawo nie wpuścić lub usunąć z terenu Targów osoby, które nie posiadają identyfikatorów. 

15.7.Organizator zobowiązuje się do wybudowania i przygotowania stoisk w formie zabudowanej do godz. 17.00 w dniu 16.01.2024. Godziny przeznaczone na zagospodarowanie stoisk przez Wystawcę: 16.00–22.00 dn. 16.01.2024.

15.8.Dodatkowy dzień montażu w dn. 15 stycznia  2024 r. jest możliwy za  zgodą Organizatora i odpłatą w wysokości 1000 zł netto/doba od godz. 10.00 do godz. 22.00. 

15.9. Zamówienie  wyposażenia stoiska oraz  inne usługi dodatkowe oferowane przez Organizatora  po rozpoczęciu montażu stoisk  lub w czasie trwania targów  składane są  w Biurze Organizatora i realizowane tylko w miarę możliwości. 

15.10.Wykonawca wykonujący zabudowę stoiska zobligowany jest do usunięcia ze stoiska oraz ciągów komunikacyjnych wszelkich odpadów i elementów pozostałych po budowie, a także ich segregacji i utylizacji, pod rygorem obciążenia go przez Organizatora wszelkimi kosztami ich usunięcia.

15.11. Demontaż stoiska (eksponatów i wyposażenia) można rozpocząć dopiero po zakończeniu Targów 18 stycznia 2024 r.  od godziny 16.00. Demontaż należy zakończyć do godziny 22.00 w dniu 18 stycznia 2024 r..

15.12. Wystawca jest odpowiedzialny za likwidację i demontaż swojego stoiska oraz wywiezienie elementów wyposażenia i eksponatów. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obciążenie Wystawcy kosztami usunięcia wymienionych wyżej elementów. Wydzierżawione od Organizatora wyposażenie należy pozostawić w nienaruszonym stanie. 

15.13. Wystawca jest zobowiązany po zakończeniu Targów do przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu. Spowodowanie mechanicznego uszkodzenia posadzki, elewacji, bramie, ścianie, drzwiach skutkować będzie obciążeniem Wystawcy kosztami naprawy. 

15.14. Pozostawione w czasie demontażu  elementy zabudowy i wyposażenie stoiska uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora TSW. 

15.15. Wprowadzane na teren hali pojazdy spalinowe muszą być opróżnione z paliwa do poziomu tzw. rezerwy. 

15.16. Wystawca nie może samodzielnie podłączać lub odłączać odbiorników energii elektrycznej z sieci na terenie obiektu. 

15.17. Podczas TSW 2024 na terenie obiektu Targi Kielce usługi spedycyjne, załadunkowe i rozładunkowe za pomocą wózka podnośnikowego wykonywać będzie wyłącznie firma Netlog Polska sp. z o.o. posiadająca licencję na działanie na terenie Targi Kielce. Cennik usług spedycyjnych dostępny w biurze Organizatora oraz w firmie Netlog Polska sp. z o.o.: ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa, Rafał Skrobutan, tel. 668 890 274, e-mail: rafal.skrobutan@netlog.org.pl. Faktury za wyżej wymienione usługi będą wystawiane bezpośrednio przez firmę Netlog Polska sp. z o.o..

15.18. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, p/poż. oraz sanitarno- epidemiologicznych nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie ogólne, obowiązujące przepisy w Polsce do przestrzegania, których zobowiązani są  wszyscy uczestnicy targów i wykonawcy stoisk. 

16. KORZYSTANIE Z PARKINGU 
 
16.1. Parking dla Wystawców jest bezpłatny w godzinach trwania Targów, w tym również  w dniu montażu i demontażu. 

16.2. Pojazdy Wystawców mogą pozostać na parkingu nocą po uprzednim zgłoszeniu tego faktu  w biurze Targi Kielce. Koszt parkingu według stawek parkingowych Targi Kielce. 

16.3. Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe. Samochody pozostawione w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt Wystawcy. 

16.4. Parking udostępniony Wystawcom jest  niestrzeżony. Organizator targów nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w pojazdach i  pozostawionym mieniu. 
  
17. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE 
 
17.1. Na terenie Targów, poza miejscami wyznaczonymi, obowiązuje zakaz palenia tytoniu  i używania ognia oraz wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie. 

17.2. Stoiska i eksponaty powinny być zamontowane w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych Wystawców i Zwiedzających. 

17.3. Zastawianie lub zasłanianie urządzeń p/poż. (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, czujki, hydranty) oraz rozdzielni, telefonów ogólnych i drzwi ewakuacyjnych oraz dróg pożarowych jest zabronione. Elementy zastawiające lub zasłaniające będą demontowane na koszt Wystawcy. 

17.4. Zabrania się parkowania pojazdów oraz składowania towarów na wyznaczonych drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach zostaną usunięte odpłatnie. 

17.5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy: 
-niezwłocznie powiadomić osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zagrożenia, Państwową Straż Pożarną (tel. 998, 112 lub wykorzystując przycisk alarmowy), służby ppoż. dyżurujące na terenie obiektu i Organizatora, 
-zachować spokój i nie dopuścić do paniki, 
-podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą. 
  
18. PRZEPISY BHP 
 
18.1. Wystawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników wykonujących prace na terenie Targów podczas montażu i demontażu oraz trwania Targów. 

18.2. Maszyny, silniki i urządzenia mogą być uruchomione pod warunkiem wyposażenia ich we wszelkie przepisowe elementy ochronne i osłony zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych, po uprzednim uzyskaniu zgody od osoby pełniącej dyżur przeciwpożarowy. Osoby obsługujące taki sprzęt muszą posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia. 

18.3. W zakresie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nieobjętych niniejszymi przepisami mają zastosowanie przepisy ogólne BHP obowiązujące w Polsce. 
 
19. UBEZPIECZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
19.1. Ochrona i bezpieczeństwo eksponatów w czasie montażu i demontażu stoiska oraz  w czasie godzin otwarcia Targów jest obowiązkiem Wystawcy. 

19.2. Przebywanie na terenie Targów poza godzinami ich otwarcia dopuszcza się tylko  w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Organizatora i przedstawiciela  ochrony odpowiedzialnego w tym czasie za bezpieczeństwo terenu. 

19.3. Organizator nie odpowiada za szkody i straty poniesione przez Wystawcę podczas trwania Targów, a także w okresie montażu i demontażu w wyniku: kradzieży, pożaru, powodzi, wichury, eksplozji, przerwy w dostawie mediów, a także szkody spowodowane działaniem siły wyższej. Wystawca ma obowiązek ubezpieczyć eksponaty na własny koszt. 

19.4. Pozostawienie na terenie Targów cennych eksponatów Wystawca zgłasza Organizatorowi  w formie pisemnej. Poza godzinami otwarcia Organizator zapewnia ochronę terenu Targów. Wystawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej Organizatora o zaistniałej szkodzie.  

19.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób znajdujących się na terenie targów przed, po i w trakcie trwania Targów. 

19.6. Organizator nie odpowiada za pojazdy ani inne ruchomości pozostawione na Terenie Targowym. 

20. REKLAMACJE 

 20.1. Wystawca ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w razie zastrzeżeń wobec usług wystawienniczych realizowanych przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia Targów. 

20.2. Reklamacje należy przesłać do Biura Targowego Organizatora na adres: Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa. 

20.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do biura Organizatora. Wystawca otrzyma pisemną odpowiedź dotyczącą zgłoszonych zastrzeżeń. 

20.4. Reklamacje składane po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
21.ODWOŁANIE, ODŁOŻENIE LUB ZAMKNIĘCIE TARGÓW 

21.1.W przypadku okoliczności takich jak wystąpienie siły wyższej, w tym uregulowań sanitarnych lub epidemiologicznych ograniczających organizację Targów, bądź też wprowadzenia innych przepisów prawa, zgodnie z którymi zorganizowanie Targów nie będzie możliwe lub ich organizacja  będzie wymagała wprowadzenia ograniczeń związanych z organizacją lub przebiegiem targów, Organizator zastrzega sobie prawo do jedno- lub wielokrotnego: odwołania lub odłożenia w innym terminie Targów, w tym ograniczenia indywidualnej powierzchni wystawienniczej Wystawcy.  

21.2.W przypadkach określonych w pkt 21.1. Regulaminu, Wystawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania. 

21.3.Jeśli Wystawca nie dokonał zgodnie z Regulaminem  wszystkich należnych Organizatorowi  opłat, w sytuacji odwołania Targów z przyczyn określonych w pkt. 21.1, zobowiązany jest do zapłaty opłaty rejestracyjnej Wystawcy . 

22. OCHRONA DANYCH 

22.1. Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora  w celu wykonania niniejszej umowy oraz organizacji kolejnych edycji Targów. 

22.2. Organizator ma prawo do rejestracji przebiegu Targów i wydarzeń im towarzyszących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji w celach reklamowo-promocyjnych. Organizator ma prawo do korzystania z takiego nagrania lub jego fragmentu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku Wystawcy lub innej osoby przebywającej na terenie Targów.  

23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23.1. Wszelkie dodatkowe zalecenia niezawarte w niniejszym Regulaminie, a przedstawione przez Organizatora Wystawcy w formie pisemnej, są obowiązujące. 

23.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny oraz jakość prezentowanych eksponatów i rozdawanych materiałów promocyjnych (w tym poligraficznych) przez Wystawców. 

23.3. W stosunkach prawnych pomiędzy Wystawcą a Organizatorem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś ewentualne spory rozpatrywane będą przez właściwy Sąd. 

23.4. Organizator ma prawo do usunięcia nielegalnych ekspozycji osób, które nie przestrzegają Regulaminu Targów i nie reagują na upomnienia służb Organizatora. 

 

POBIERZ PDF