Regulamin

REGULAMIN
TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA – TSW 2020

(Pobierz wersję PDF)

1. NAZWA TARGÓW
Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2020 zwane dalej Targami

2. TERMIN I GODZINY OTWARCIA
15–16 stycznia 2020 roku
15 stycznia 2020 roku (środa) – godziny otwarcia 9.00–17.00
16 stycznia 2020 roku (czwartek) – godziny otwarcia 9.00–16.00

3. LOKALIZACJA
Ptak Warsaw Expo Nadarzyn, Al. Katowicka 62, 05-830 Wolica 114D.

4. ORGANIZATOR
Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7,02-316 Warszawa
tel.: 22 822 03 34, faks: 22 822 66 49, e-mail: tsw@tsw.targi.pl, KRS Warszawa nr 00000-82863,NIP 118-00-09-226,REGON 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł

5. ZNAK TOWAROWY TSW
Właścicielem znaku towarowego TSW Targi Sadownictwa i Warzywnictwa jest Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: 48 66 80 471.

6. ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW:

- sadownictwo,
- warzywnictwo,
- maszyny rolnicze,
- wydawnictwa branżowe,
- organizacje i stowarzyszenia branżowe.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA

7.1. Wystawca nabywa prawo do udziału w Targach:

a) po uprzedniej rejestracji Wystawcy za pośrednictwem systemu rejestracyjnego Organizatora na stronie: www.tsw.com.pl;
b) po wypełnieniu zgłoszenia uczestnictwa w Targach za pośrednictwem systemu rejestracyjnego Organizatora;
c) po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w Targach wysłanego z systemu rejestracyjnego Organizatora;
d) po terminowym dokonaniu opłaty za powierzchnię wystawienniczą oraz dodatkowo zamówione usługi.

7.2. Z chwilą otrzymania przez Wystawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, umowa między Organizatorem, a Wystawcą dotycząca uczestnictwa w Targach uznana jest za zawartą.

7.3. Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem systemu rejestracyjnego na stronie internetowej Organizatora oznacza wyrażenie zgody na warunki wynikające z niniejszego Regulaminu, który zostaje tym samym przyjęty przez Wystawcę i stanowi integralną część umowy zawartej między Organizatorem i Wystawcą.

7.4. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach w przypadku, gdy Wystawca nie uiści stosownych opłat za udział w Targach, o których mowa w pkt. 7.1.c).

7.5. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do użytku części stoiska bez pisemnej zgody Organizatora.

7.6. W przypadku zgłoszenia przez Wystawcę kilku firm w formie Podwystawców, należy wskazać jedną osobę, która jest upoważniona do reprezentowania wszystkich firm oraz będzie odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem. Minimalna powierzchnia stoiska z Podwystawcą wynosi 15m2.

7.7.Podwystawca nabywa prawo do udziału w Targach po zgłoszeniu go przez Wystawcę  za pośrednictwem systemu rejestracyjnego na stronie internetowej Organizatora do dnia 30 listopada 2019 roku oraz dokonaniu opłaty w wysokości 740 zł netto za jednego Podwystawcę.

7.8. Podwystawca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Targów TSW 2020.

8. WARUNKI PŁATNOŚCI

8.1. Cena powierzchni stoiska i obowiązkowa opłata rejestracyjna są zawarte w systemie rejestracyjnym znajdującym się na stronie www.tsw.com.pl. Stoisko wraz z zamówioną zabudową zostanie przekazane do użytku Wystawcy jedynie po dokonaniu wszystkich opłat.

8.2. Organizator wystawia fakturę proforma na podstawie zamówienia, z 14–dniowym terminem płatności. Wpłata należnej kwoty jest warunkiem uczestnictwa w Targach. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach jeśli opłata za udział w Targach nie zostanie wniesiona w terminie.

8.3. Faktura VAT za udział w Targach będzie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych od dokonania wpłaty, a następnie wysłana przez Organizatora do Wystawcy drogą elektroniczną w wersji pdf.

8.4. Wpłaty w PLN należy uiszczać na konto:

12 1020 1042 0000 8102 0240 5918, Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa

8.5.Wpłaty w Euro należy uiszczać na konto:

BLZ: 10201042;
IBAN: PL95102010420000830202406460;
SWIFT (BIC): BPKOPLPW
Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., Kaliska 1/7, 02-316 Warszawa, USt-ID: PL1180009226

8.6. Wystawcom zagranicznym posiadającym EU VAT ID, którzy mają siedzibę w Państwie UE zostanie wystawiona faktura bez podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu usług towarowych. Warunkiem wystawienia faktury bez podatku VAT kontrahentom zagranicznym jest podanie EU VAT ID.

8.7. W przypadku opóźnienia płatności Organizator zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznanych wcześniej rabatów.

9.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

9.1. Wystawca ma prawo do rezygnacji z udziału w Targach do 14 listopada 2019 r. (60 dni przed rozpoczęciem targów) poprzez wysłanie jej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanego oryginalnego dokumentu rezygnacji na adres: tsw@tsw.targi.pl.

9.2. W przypadku rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa w targach do 14 listopada 2019 roku (60 dni przed rozpoczęciem targów) Organizator pobiera wysokość całej opłaty rejestracyjnej oraz 15% pozostałych opłat wynikających z zamówienia.

9.3. W przypadku rezygnacji po 14 listopada 2019 roku Wystawca jest zobowiązany uregulować 100% należności za wynajem powierzchni wystawowej wraz z pozostałymi kosztami wszystkich zamówionych wcześniej usług, tj. kosztami opłaty rejestracyjnej, wyposażenia dodatkowego stoiska oraz reklamy.

9.4. Nie zgłoszenie się Wystawcy w dniu poprzedzającym Targi oraz nie zagospodarowanie stoiska traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w Targach, z konsekwencjami określonymi w pkt.9.3.

10. LOKALIZACJA STOISKA

10.1. Organizator Targów nie gwarantuje możliwości wyboru wskazanego przez Wystawcę stoiska wystawienniczego. O możliwości wyboru konkretnego miejsca wystawienniczego decyduje kolejność zgłoszeń.

10.2. Organizator Targów zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji i wielkości zamówionej przez Wystawcę powierzchni  ze względów organizacyjnych i projektowo-technicznych, jak też z przyczyn niezależnych od  Organizatora TSW. W takim przypadku nie przysługuje Wystawcy prawo do odszkodowania ze strony Organizatora TSW.

11.WYPOSAŻENIE STOISKA I USŁUGI DODATKOWE

11.1. Wystawca może wynająć:

a) powierzchnię zabudowaną w systemie Octanorm – stoisko standardowe.
W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą w hali Organizator zapewnia:
- zabudowę w systemie Octanorm (białe ściany ze stelażem o wysokości 2,4m, fryz z numerem stoiska i nazwą firmy),
- stolik, 4 krzesła, wieszak, kosz na śmieci, lada,
- wykładzinę w szarym kolorze,
- jedno podwójne gniazdko elektryczne,
 - doprowadzenie prądu 230 V,
- 1 punkt świetlny na każde pełne 3m2,
- ogólne oświetlenie terenu Targów,
- ogólną ochronę terenu Targów,
- sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów,

b) powierzchnię niezabudowaną pod zabudowę indywidualną.
W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą w hali Organizator zapewnia:
- ogólne oświetlenie terenu Targów,
- ogólną ochronę terenu Targów,
- sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów,

c) powierzchnię niezabudowaną na ekspozycję maszyn.

W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą w hali Organizator zapewnia:
- ogólne oświetlenie terenu Targów,
- ogólną ochronę terenu Targów,
- sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów.

11.2. Wszystkie dodatkowe usługi związane z urządzeniem i wyposażeniem stoiska są odpłatne i będą świadczone na podstawie zamówienia wyposażenia dodatkowego zgłoszonego przez Wystawcę w systemie rejestracyjnym Organizatora  najpóźniej do 30 października 2019 r.

Opłatę za wyposażenie dodatkowe trzeba wnieść najpóźniej do dnia 14 listopada 2019 roku.

11.3. Rezygnacja z części wyposażenia standardowego nie powoduje zmniejszenia ceny.

11.4. Wyposażenie dodatkowe zamawiane od 1 stycznia 2020 roku jest o 100% droższe od ceny standardowej.

11.5. Wystawca wynajmujący powierzchnię niezabudowaną w hali i realizujący zabudowę stoiska poprzez wykonawcę niezależnego od Organizatora lub wykorzystujący własną zabudowę, zobowiązany jest do powiadomienia o tym Organizatora poprzez zgłoszenie zewnętrznego wykonawcy stoiska w systemie rejestracyjnym w terminie do 30 października 2019 roku. W takiej sytuacji Wystawca zobowiązany jest do:
- dostarczenia Organizatorowi projektu zabudowy stoiska do 30 października 2019 roku,
- uzyskania akceptacji Organizatora (w przypadku gdy zabudowa przekracza 2,5 m wysokości),
- uzyskania od Organizatora pisemnej zgody na realizację zabudowy,
- estetycznego wykańczania tylnych ścian zabudowy stoiska w kolorze białym, aby nie przeszkadzały sąsiadującym stoiskom,
- dostarczenia dokumentów poświadczających zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska do 30 października 2019 roku.

11.6. W przypadku braku w/w dokumentów służby przeciwpożarowe obiektu mają prawo zabezpieczyć elementy stoiska lub usunąć je na koszt Wystawcy.

11.7. Wykonawca zabudowy stoiska musi uwzględnić dostęp do wszelkich urządzeń technicznych w obiekcie targowym. W przypadku utrudnienia dostępu do wszelkich urządzeń nastąpi demontaż stoiska na koszt Wystawcy.

11.8. Wszystkie zamówienia dotyczące stoiska muszą być zamawiane i opłacane przez Wystawcę. Wykonawcy niezależni od Organizatora, działający na zlecenie Wystawcy nie są stroną umowy.

11.9. Rezygnacja z wcześniej zamówionej zabudowy jest możliwa do 30 października 2019 roku włącznie. Dodatkowa opłata dla Wystawcy za demontaż wynosi 45,00 zł za m2.

12. ZASADY PREZENTACJI EKSPONATÓW l USŁUG

12.1. Wystawca jest zobowiązany do prezentacji swojej oferty zgodnej z zakresem tematycznym Targów, określonym w punkcie 6. Regulaminu Targów. W przypadku, gdy firma chce zaprezentować ofertę niezgodną z tematyką Targów, Organizator może odmówić udziału w Targach.

12.2. W hali targowej zabrania się wykonywania w ciągach komunikacyjnych, ewakuacyjnych oraz pożarowych konstrukcji oraz stawiania eksponatów.

12.3. Wystawca zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zamiarze eksponowania elementów, których waga przekracza 1500 kg na 1 m2.

12.4. Organizator jest upoważniony do nakazania Wystawcy usunięcia ekspozycji niezgodnej z zakresem tematycznym Targów.

13. REKLAMA

13.1. Wystawca ma prawo do reklamy swojej firmy i jej produktów wyłącznie w obrębie własnego stoiska poprzez:
- materiały promocyjne: ulotki, oferty, plakaty, foldery, mapy, zdjęcia, gadżety itp.
- reklamę audiowizualną (przy użyciu komputerów, odtwarzaczy audio wideo, rzutników, monitorów – w sposób niewpływający na prezentacje na sąsiadujących stoiskach).

13.2. Reklamę Wystawca przygotowuje na własny koszt i odpowiedzialność.

13.3. Reklama na terenie Targów, poza stoiskiem, jest odpłatna i będzie wykonana na podstawie zamówienie usług reklamowych w systemie rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści reklam przygotowanych przez Wystawcę.

13.4. Działania reklamowe poza stoiskiem Wystawcy wymagają pisemnej zgody Organizatora. Nieuzgodniona reklama skutkuje karą pieniężną w wysokości 200% opłaty reklamowej.

13.5. Do montażu reklam w formie baneru lub konstrukcji podwieszonej do sufitu hali upoważnione są wyłącznie służby techniczne Ptak Warsaw EXPO, które decydują o możliwości takiej realizacji. Termin dostarczenia banerów do podwieszenia upływa 7 stycznia 2020 roku. Po tym terminie podwieszenie baneru będzie prowadzone w miarę możliwości technicznych. Wszystkie podwieszane elementy muszą być pozytywnie zaopiniowane przez służby techniczne Ptak Warsaw EXPO.

13.6. Wszystkie materiały reklamowe nie odebrane przez Wystawcę w ciągu  2 dni po zakończeniu Targów zostaną zutylizowane przez Organizatora na koszt Wystawcy.

13.7. Reklama nie może kolidować z ogólną koncepcją Targów, przepisami BHP i porządkowymi oraz być uciążliwa dla innych Wystawców i Zwiedzających.

13.8. Organizator umieszcza listę wystawców na stronie internetowej www.tsw.com.pl najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia Targów.

14. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

14.1. Wystawca ma obowiązek zgłosić się do Biura Targowego Organizatora bezpośrednio po przyjeździe na teren Targów w celu dokonania rejestracji. Wystawca otrzyma identyfikatory, po czym zostanie mu przekazane stoisko.

14.2. Do przebywania na terenie Targów poza godzinami otwarcia dla publiczności upoważnione są wyłącznie osoby posiadające imienne identyfikatory wydane przez Organizatora. Liczba identyfikatorów zależy od wielkości powierzchni wykupionej przez Wystawcę. Na powierzchnię do 12m2 przysługują 3 identyfikatory. Na powierzchnie powyżej 12m2 – 5 identyfikatorów.

14.3. Osoby zatrudnione przez Wystawcę do prac technicznych zobowiązane są do noszenia specjalnych, tymczasowych identyfikatorów wydawanych przez Organizatora. Identyfikatory te są ważne wyłącznie w okresie montażu i demontażu stoiska.

14.4. Identyfikatory mogą być używane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

14.5. Poza godzinami otwarcia Targów dla publiczności Organizator ma prawo nie wpuścić lub usunąć z terenu Targów osoby, które nie posiadają identyfikatorów.

14.6. Montaż eksponatów odbywa się w dniu 14 stycznia 2020 roku w godzinach od 14.00 do 22.00 (elementy wielkogabarytowe – tylko do godziny 18.00), zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Dodatkowy dzień montażu w dn. 13 stycznia 2020 r. jest możliwy za  zgodą Organizatora i odpłatą w wysokości 500 zł netto.

14.7. Demontaż stoiska (eksponatów i wyposażenia) można rozpocząć dopiero po zakończeniu Targów 16 stycznia 2020 roku od godziny 16.00. Demontaż należy zakończyć do godziny 22.00 w dniu 16 stycznia 2020 roku.

14.8. Wprowadzane na teren hali pojazdy spalinowe muszą być opróżnione z paliwa do poziomu tzw. rezerwy

14.9. Wystawca nie może samodzielnie podłączać lub odłączać odbiorników energii elektrycznej z sieci na terenie obiektu.

14.10. Wystawca jest odpowiedzialny za likwidację i demontaż swojego stoiska oraz wywiezienie elementów wyposażenia i eksponatów. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obciążenie Wystawcy kosztami usunięcia wymienionych wyżej elementów. Wydzierżawione od Organizatora wyposażenie należy pozostawić w nienaruszonym stanie.

14.11. Wystawca jest zobowiązany po zakończeniu Targów do przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu. Spowodowanie mechanicznego uszkodzenia posadzki, elewacji, bramie, ścianie, drzwiach skutkować będzie obciążeniem Wystawcy kosztami naprawy.

14.12. Pozostawione w czasie demontażu  elementy zabudowy i wyposażenie stoiska uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora TSW.

14.13. Wystawca jest zobowiązany do utrzymania czystości na swoim stoisku na własny koszt.

14.14. Podczas TSW 2020 na terenie Ptak Warsaw Expo usługi spedycyjne, załadunkowe i rozładunkowe za pomocą wózka podnośnikowego wykonywać będzie wyłącznie firma netlog Polska Sp. z o.o. posiadająca licencję na działanie na terenie obiektu Ptak Warsaw Expo.

Cennik usług spedycyjnych dostępny jest w biurze Organizatora oraz w firmie netlog Polska:
ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
Rafał Skrobutan, tel. 668 890 274
e-mail: rafal.skrobutan@netlog.org.pl

15. KORZYSTANIE Z PARKINGU

15.1. Parking dla Wystawców jest bezpłatny w godzinach trwania Targów, w tym również w dniu montażu i demontażu.

15.2. Pojazdy Wystawców mogą pozostać na parkingu nocą po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w biurze Ptak Warsaw Expo. Koszt parkingu według stawek parkingowych Ptak Warsaw Expo.

15.3. Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe. Samochody pozostawione w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt Wystawcy.

16. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE

16.1. Na terenie Targów, poza miejscami wyznaczonymi, obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania ognia oraz wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie.

16.2. Stoiska i eksponaty powinny być zamontowane w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych Wystawców i Zwiedzających.

16.3. Zastawianie lub zasłanianie urządzeń p/poż (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, czujki, hydranty) oraz rozdzielni, telefonów ogólnych i drzwi ewakuacyjnych oraz dróg pożarowych jest zabronione. Elementy zastawiające lub zasłaniające będą demontowane na koszt Wystawcy.

16.4. Zabrania się parkowania pojazdów oraz składowania towarów na wyznaczonych drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach zostaną usunięte odpłatnie.

16.5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy:
- niezwłocznie powiadomić osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zagrożenia, Państwową Straż Pożarną (tel. 998, 112 lub wykorzystując przycisk alarmowy), służby ppoż. dyżurujące na terenie obiektu i Organizatora,
- zachować spokój i nie dopuścić do paniki,
- podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą.

17. PRZEPISY BHP

17.1. Wystawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników wykonujących prace na terenie Targów podczas montażu i demontażu oraz trwania Targów.

17.2. Maszyny, silniki i urządzenia mogą być uruchomione pod warunkiem wyposażenia ich we wszelkie przepisowe elementy ochronne i osłony zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych, po uprzednim uzyskaniu zgody od osoby pełniącej dyżur przeciwpożarowy. Osoby obsługujące taki sprzęt muszą posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia.

17.3. W zakresie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nieobjętych niniejszymi przepisami mają zastosowanie przepisy ogólne BHP obowiązujące w Polsce.

18. UBEZPIECZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

18.1. Ochrona i bezpieczeństwo eksponatów w czasie montażu i demontażu stoiska oraz w czasie godzin otwarcia Targów jest obowiązkiem Wystawcy.

18.2. Przebywanie na terenie Targów poza godzinami ich otwarcia dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Organizatora i przedstawiciela agencji ochrony odpowiedzialnego w tym czasie za bezpieczeństwo terenu.

18.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów i rzeczy ruchomych pozostawionych na stoisku oraz wypadki na stoiskach Wystawców podczas trwania Targów, a także w okresie montażu i demontażu.

18.4. Organizator nie odpowiada za szkody i straty poniesione przez Wystawcę w wyniku: kradzieży, pożaru, powodzi, wichury, eksplozji, przerwy w dostawie prądu, a także działania siły wyższej. Wystawca ma obowiązek ubezpieczyć eksponaty na własny koszt.

18.5. Pozostawienie na terenie Targów cennych eksponatów Wystawca zgłasza Organizatorowi w formie pisemnej. Poza godzinami otwarcia Organizator zapewnia ochronę terenu Targów. Wystawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej Organizatora o zaistniałej szkodzie.

19. REKLAMACJE

19.1. Wystawca ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w razie zastrzeżeń wobec usług wystawienniczych realizowanych przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia Targów.

19.2. Reklamacje należy przesłać do Biura Targowego Organizatora na adres:
Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa

19.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do biura Organizatora. Wystawca otrzyma pisemną odpowiedź dotyczącą zgłoszonych zastrzeżeń

19.4. Reklamacje składane po terminie nie będą rozpatrywane.

20. OCHRONA DANYCH

20.1. Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu wykonania niniejszej umowy oraz organizacji kolejnych edycji Targów.

20.2. Organizator ma prawo do rejestracji przebiegu Targów i wydarzeń im towarzyszących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji w celach reklamowo-promocyjnych. Organizator ma prawo do korzystania z takiego nagrania lub jego fragmentu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku Wystawcy lub innej osoby przebywającej na terenie Targów.

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21.1. Wszelkie dodatkowe zalecenia niezawarte w niniejszym Regulaminie, a przedstawione przez Organizatora Wystawcy w formie pisemnej, są obowiązujące.

21.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny oraz jakość prezentowanych eksponatów i rozdawanych materiałów promocyjnych (w tym poligraficznych) przez Wystawców.

21.3. W stosunkach prawnych pomiędzy Wystawcą a Organizatorem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś ewentualne spory rozpatrywane będą przez właściwy Sąd.

21.4. Organizator ma prawo do usunięcia nielegalnych ekspozycji osób, które nie przestrzegają Regulaminu Targów i nie reagują na upomnienia służb Organizatora.

Organizator

TSW
TSW